Kihon Renshu

Kihon Renshu

1. Kata No Hogushi

2. Koshi No Kaiten

3. Kushin No Undoe

4. Hiza No Kaiten

5. Koshi No Undo

6. Yubi Sake No Ude Tate Fuse

7. Kobushi No Ude Tate Fuse

8. Koshi No Hogushi

9. Shomen Tsuki

10. Renzoku Chudan Tsuki, Migi

11. Renzoku Chudan Tsuki, Hidari

12. Mae Geri No Undo

13. Hiza Age No Undo

14. Maegeri

15. Shuto Uchi

16. Shiko-Dachi No Undo

17. Gyaku Tsuki

18. Yoko Geri No Undo

19. Yoko Geri

20. Yoko Uraken

21. Gedan Barai, Chudan Tsuki

22. Jodan Uke

23. Ushiro Tsuki

24. Chudan Uchiotoshi

25. Yoko Tsuki

26. Mawashi Geri

27. Ushiro Geri

28. Ude Uke

29. Kawashi No Undo

30. Gedan Tsuki

31. Chudan Uke

32. Shuto Uke

33. Ashi Sukui

34. Ashi Barai

35. Yonkai Uchi

36. Ashi Uke

37. Renzoku Tsuki Geri

38. Uke Kogeki, Ryote

39. Fukin No Undo

40. Shin Kokyu

41. Fubi No Undo